در حال نمایش 10 نتیجه

نازل پرده آب ثقلی (لبریز)

نازل پرده ای ثقلی استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 200سانتی مدل NPSST1-200

موجود

7,480,000 تومان
افزودن به سبد خرید
7,480,000 تومان

نازل پرده آب دیواری ثقلی یکی از تجھیزات آبنما است. نازل پرده آب از جنس استیل 304 نگیر  که به هیچ وجه دچار خوردگی نمی شود. در نازل پرده آب، آب به صورت یک پرده نازک به صورت پیوسته خارج می شود .

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NPSST1-200

نازل پرده ای ثقلی استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 160سانتی مدل NPSST1-160

موجود

6,120,000 تومان
افزودن به سبد خرید
6,120,000 تومان

نازل پرده آب دیواری ثقلی یکی از تجھیزات آبنما است. نازل پرده آب از جنس استیل 304 نگیر  که به هیچ وجه دچار خوردگی نمی شود. در نازل پرده آب، آب به صورت یک پرده نازک به صورت پیوسته خارج می شود .

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NPSST1-160

نازل پرده ای ثقلی استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 120سانتی مدل NPSST1-120

موجود

4,580,000 تومان
افزودن به سبد خرید
4,580,000 تومان

نازل پرده آب دیواری ثقلی یکی از تجھیزات آبنما است. نازل پرده آب از جنس استیل 304 نگیر  که به هیچ وجه دچار خوردگی نمی شود. در نازل پرده آب، آب به صورت یک پرده نازک به صورت پیوسته خارج می شود .

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NPSST1-120

نازل پرده ای ثقلی استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 100سانتی مدل NPSST1-100

موجود

3,840,000 تومان
افزودن به سبد خرید
3,840,000 تومان

نازل پرده آب دیواری ثقلی یکی از تجھیزات آبنما است. نازل پرده آب از جنس استیل 304 نگیر  که به هیچ وجه دچار خوردگی نمی شود. در نازل پرده آب، آب به صورت یک پرده نازک به صورت پیوسته خارج می شود .

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NPSST1-100

نازل پرده ای ثقلی استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 80سانتی مدل NPSST1-80

موجود

3,080,000 تومان
افزودن به سبد خرید
3,080,000 تومان

نازل پرده آب دیواری ثقلی یکی از تجھیزات آبنما است. نازل پرده آب از جنس استیل 304 نگیر  که به هیچ وجه دچار خوردگی نمی شود. در نازل پرده آب، آب به صورت یک پرده نازک به صورت پیوسته خارج می شود .

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NPSST1-80

نازل پرده ای ثقلی استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 60سانتی مدل NPSST1-60

موجود

2,320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
2,320,000 تومان

نازل پرده آب دیواری ثقلی یکی از تجھیزات آبنما است. نازل پرده آب از جنس استیل 304 نگیر  که به هیچ وجه دچار خوردگی نمی شود. در نازل پرده آب، آب به صورت یک پرده نازک به صورت پیوسته خارج می شود .

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NPSST1-60

نازل پرده ای ثقلی استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 40سانتی مدل NPSST1-40

موجود

1,620,000 تومان
افزودن به سبد خرید
1,620,000 تومان

نازل پرده آب دیواری ثقلی یکی از تجھیزات آبنما است. نازل پرده آب از جنس استیل 304 نگیر  که به هیچ وجه دچار خوردگی نمی شود. در نازل پرده آب، آب به صورت یک پرده نازک به صورت پیوسته خارج می شود .

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NPSST1-40

نازل پرده ای ثقلی استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 30سانتی مدل NPSST1-30

موجود

1,220,000 تومان
افزودن به سبد خرید
1,220,000 تومان

نازل پرده آب دیواری ثقلی یکی از تجھیزات آبنما است. نازل پرده آب از جنس استیل 304 نگیر  که به هیچ وجه دچار خوردگی نمی شود. در نازل پرده آب، آب به صورت یک پرده نازک به صورت پیوسته خارج می شود .

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NPSST1-30

نازل پرده ای ثقلی استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 20سانتی مدل NPSST1-20

موجود

798,000 تومان
افزودن به سبد خرید
798,000 تومان

نازل پرده آب دیواری ثقلی یکی از تجھیزات آبنما است. نازل پرده آب از جنس استیل 304 نگیر  که به هیچ وجه دچار خوردگی نمی شود. در نازل پرده آب، آب به صورت یک پرده نازک به صورت پیوسته خارج می شود .

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NPSST1-20