شیرهای یکطرفه

شیرهای یکطرفه (Check Valves)

از این شیر برای جلوگیری از بازگشت موادی که به مقصد فرستاده می­شود استفاده می­گردد. طرز عملکرد این شیرها بدین صورت است که فشار سیال دریچه شیر را بلند کرده و باعث عبور سیال می­شود و تا زمانیکه فشار زیر دریچه بیشتر از فشار روی آن باشد، شیر باز می­ماند و عبور مایع یا گاز ادامه می­یابد. اگر به هر علتی فشار زیر دریچه کمتر از فشار روی آن شود، وزن خود دریچه و موادی که قصد برگشتن دارندباعث بسته شدن شیر و جلوگیری از برگشت مواد می­شوند. این شیرها در انواع مختلفی ساخته می­شوند
که عبارتند از:

شیرهای یک­طرفه توپی
این شیر دارای یک توپ در فضای استوانه­ای است کههنگام عبور جریان بالا آمده و مسیر جریان باز می­شود ولیدر صورت برگشت جریان به محل نشست برگشته و مسیر عبور را مسدود می­کند.

شیر توپی

شیر یک­طرفه دیسکی
این شیر مانند شیر یک­طرفه توپی عمل می­کند اما به جای توپ دارای یک صفحه است که به بدنه لولا شده است.

 

شیر یک­طرفه پیستونی
این شیر دارای یک پیستون متصل به فنر است که در یک فضای استوانه­ای حرکت می­کند. جریان در مسیر رفت به پیستون فشار آورده و آن را از محل نشیمنگاه بلند کرده و باعث عبور جریان می­شود ولی در صورت برگشت جریان پیستون در اثر نیروی فنر به محل نشیمنگاه برگشته و مسیر عبور را مسدود می­کند.

نظر خود را وارد نمایید.